Στόχος του Σχεδίου

Το ευρύτερο αντικείμενο της Πράξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την προώθηση της απασχόλησης για ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, νέους επιστήμονες & ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

Πιο συγκεκριμένα η Πράξη στοχεύει στην μείωση του ποσοστού ανεργίας ενισχύοντας τη δημιουργία τουλάχιστον 12 επιχειρήσεων στους τομείς του Τουρισμού, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Πρωτογενούς παραγωγής από 80 ανέργους που ανήκουν στο γενικό πληθυσμό και τις δύο ειδικές κατηγορίες, που ορίζει το Πλαίσιο, με απώτερο σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας στο διευρυμένο Δήμο Βόλου.