Ποιό είναι το Τοπικό Σχέδιο Δράσης

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

 1.    ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Σκοπός είναι η επιχειρηματική διασύνδεση των ωφελουμένων με την αγορά της περιοχής μελέτης μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης αλλά και με τους τοπικούς επαγγελματικούς φορείς.

 

 2.    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων σχετικά με το έργο, τους τομείς παρέμβασης και τις δράσεις προσφέρονται μέσω:

1. διοργάνωσης ημερίδων,

2. παραγωγή υλικού προβολής,

3. δράσεις δημοσιότητας.

Στόχος της κινητοποίησης τοπικών φορέων και ομάδων ωφελουμένων είναι η κατάλληλη αποτελεσματική πληροφόρηση των ανέργων, όπως και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της τοπικής αγοράς εργασίας για τις παρεμβάσεις του έργου και τις δυνατότητες προσφοράς.

 

 3.    ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διεξαγωγή εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμορφωτικού χαρακτήρα  με:

1. Σκοπό την κατάλληλη κατάρτιση των ωφελουμένων με την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων και τις εξειδικευμένες επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται στους τομείς παρέμβασης του σχεδίου.

2. Αποτέλεσμα την βελτίωση των δυνατοτήτων ένταξης τους στην αγορά εργασίας.

 

 4.    ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 Ενέργειες ενδυνάμωσης, εμψύχωσης και προετοιμασίας των ωφελουμένων για την αγορά εργασίας, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς 80 ωφελούμενους.

Περιλαμβάνει:

  1. Ενέργειες συμβουλευτικής που αφορούν όλη τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών τους.
  2. Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για κάθε ομάδα ωφελουμένων που θα ιδρύσει τη δική του Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση.
  3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για την εκκίνηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
  4. Παροχή υποστήριξης και διευκόλυνση διεκπεραίωσης σε θέματα:
  • νομικά
  • εργασιακά
  • φορολογικά
  • διοικητικά
  • χρηματοοικονομικά

 

  1. Υποστήριξη και παρακολούθηση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων μέχρι και 3 μήνες μετά την έναρξη τους.

Υποστήριξη ωφελουμένων στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή.