Τι είναι ΤοπΣΑ

Αντικείμενο των ΤοπΣΑ είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων Δράσης πραγματοποιείται από τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις στις οποίες συμμετέχουν αντιπροσωπευτικοί φορείς της γεωγραφικής περιοχής παρέμβασης στην οποία αναφέρονται.

Έμφαση δίνεται τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι βασικές ενέργειες αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων για την είσοδο τους στην αγορά εργασίας μέσω της συμβουλευτικής και της κατάρτισης.