«Σχέδιο διαβούλευσης» για τη Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ.
Ενημέρωση: 2014-08-27

Το αντικείμενο της πρόσκλησης

· Το ΣΧΈΔΙΟ πρόσκλησης που βρίσκεται σε διαβούλευση μέχρι 31-8-2014 αφορά στη λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας στα πλαίσια της κατηγορίας 2 «Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων» του θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι 19.466.000,00 για όλες τις περιφέρειες της χώρας και τη δημιουργία 13 Συμπράξεων

 

· Ποιους καλεί

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Αναπτυξιακές Συμπράξεις (αρ. 18 του ν. 4019/11) που λειτουργούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της πράξης της συγκεκριμένης κατηγορίας παρέμβασης.

Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι: τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 (Α 87) και της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α 114), τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα( Οργανώσεις κοινωνίας Πολιτών) και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Δεν δύναται να οριστούν συντονιστές εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, καθώς και οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις.(δηλαδή εταιρείες του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, ως ολοκληρωμένοι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα αποτελέσουν το κύριο εργαλείο ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας, προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων - Κοιν.Σ.Επ.

 

· Προϋποθέσεις συμμετοχής δικαιούχων

Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης πρέπει να έχουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των γεωγραφικών ορίων της οικείας περιφέρειας. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη μέσω των εταίρων της πρέπει να διαθέτει σε κάθε περιφερειακή ενότητα του συνόλου της περιφέρειας δομή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κατάλληλα στελεχωμένη.

Θα προτιμηθούν τα εταιρικά σχήματα στα οποία συμμετέχει φορέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση σε θέματα επιχειρηματικότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η σύνδεση του όλου εγχειρήματος και των λοιπών εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με εστίες και διαδικασίες παραγωγής γνώσης και καινοτομίας.

Επίσης προτεραιότητα θα δοθεί στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις που δύνανται να ενεργοποιήσουν την τοπική κοινωνία και τους φορείς της και κυρίως τους ωφελούμενους, δηλαδή υποψήφιους ή ήδη ενεργούς κοινωνικούς επιχειρηματίες.

Κάθε εταίρος της υποψήφιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτει νομική προσωπικότητα, η οποία να αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Να λειτουργεί αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της πρότασης στην παρούσα πρόσκληση και για τουλάχιστον 3 έτη. Αν πρόκειται για ΚοινΣΕπ θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας τουλάχιστον 1 έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άλλο φορέα εγγεγραμμένο στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας.
 • Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.
 • Να διαθέτει τριετή εμπειρία υλοποίησης εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα απασχόλησης ή επιχειρηματικότητας ή σε θέματα κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού αποκτηθείσα τα τελευταία 3 έτη. Αξιολογείται επιπρόσθετα η εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας (π.χ. συμμετοχή στην υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL). Για τους εγγεγραμμένους φορείς στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει.

Ένας φορέας μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες της μίας Αναπτυξιακές Συμπράξεις, αρκεί να μην είναι στην ίδια Περιφέρεια.

 

· Προϋποθέσεις συντονιστή εταίρου

Ο συντονιστής εταίρος της υποψήφιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτει νομική προσωπικότητα, η οποία να αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Να λειτουργεί αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της πρότασης στην παρούσα πρόσκληση και για τουλάχιστον 5 έτη.
 • Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος.
 • Να διαθέτει πενταετή εμπειρία εφαρμογής, διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της υλοποίησης κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων σε περιφερειακό ή/και τοπικό επίπεδο, αποκτηθείσα τα τελευταία 5 έτη.
 • Να διαθέτει πενταετή εμπειρία σε θέματα στήριξης της επιχειρηματικότητας αποκτηθείσα τα τελευταία 5 έτη.

 

Ένας φορέας μπορεί να είναι συντονιστής μόνο σε μία Αναπτυξιακή Σύμπραξη σε όλη την επικράτεια. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι συντονιστής εταίρος σε περισσότερες από μία περιφέρειες.

Δεν δύναται να οριστούν συντονιστές εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις τους, καθώς και οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις.

 

· Στόχοι του έργου

 

Σκοπός των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης είναι η άμεση ενεργοποίηση, στο πλαίσιο ενός μακρόπνοου σχεδιασμού, του Οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.).

Σκοπός είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Οι Μηχανισμοί αυτοί θα δημιουργηθούν από τοπικούς και περιφερειακούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι θα συνενώσουν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν δράσεις ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας ευρείας κλίμακας: συμβουλευτική, εκπαίδευση, υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, δικτύωση Κοινωνικών Επιχειρήσεων, δημοσιότητα και διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας, με την αρωγή των κατάλληλων διακρατικών εταίρων.

 

Οι Περιφερειακοί Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί θα έχουν κυρίως ως ρόλο:

 • Την πληροφόρηση, παρακίνηση και υποστήριξη της εκδήλωσης τοπικών εταιρικών σχημάτων, συλλογικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα, για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
 • Την παροχή συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών θερμοκοιτίδας ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας (χώροι κοινής χρήσης γραφείων, γραμματειακής, λογιστικής υποστήριξης κλπ).
 • Την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, μέσω της προώθησης συμφωνιών συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των Κοινωνικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων.

 

Αυτοί οι μηχανισμοί θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας (ένας σε κάθε περιφέρεια), θα παρέχουν υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα αναλάβουν:

 • Τη λειτουργία κέντρου πληροφόρησης για την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, όπου θα παρέχονται υπηρεσίες όπως:
 • Πληροφόρηση, κινητοποίηση, υποστήριξη, coaching και mentoring για δημιουργία και ανάπτυξη τοπικών κοινωνικών συνεταιρισμών.
 • Συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών των Κοιν.Σ.Eπ., υπηρεσίες θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, διοικητική και λογιστική υποστήριξη κλπ.
 • Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών πακέτων επιχειρηματικής τεχνογνωσίας τα οποία θα παρέχονται σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες και προσέλκυση διάφορων κατηγοριών αποκλεισμένων ή κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
 • Παροχή υπηρεσιών εξωτερικών συνεργατών ειδικευμένων στην υποστήριξη επιχειρήσεων, υπηρεσιών δικτύωσης με οργανισμούς και φορείς υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας, υπηρεσίες επένδυσης στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και πρόσβασης σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.
 • Υποστήριξη νέων κοινωνικών επιχειρηματιών αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματαERASMUS.
 • Οργάνωση και λειτουργία fora και pacts.
 • Δικτύωση των Κοιν.Σ.Eπ. σε τοπικό επίπεδο, καθώς και δημιουργία clusters.
 • Οργάνωση διακρατικής συνεργασίας για λογαριασμό μεμονωμένων Κοιν.Σ.Eπ.

 

Οι μηχανισμοί θα παρέχουν στις Κοιν.Σ.Eπ. υποστήριξη, εργαλεία και εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε θέματα:

- Εμπέδωσης της Κοινωνικής αποστολής και ανάδειξης του κοινωνικού αντίκτυπου από τη λειτουργία της Κοινωνικής Επιχείρησης,

- Ίδρυσης, οργάνωσης και διοίκησης της Κοιν.Σ.Eπ.,

- Ανάπτυξης πελατολογίου,

- Πρόσβασης σε υπηρεσίες ανάθεσης του δημόσιου τομέα και συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς,

- Πρόσβασης σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης και

- Υιοθέτησης ή επανάληψης επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων

 

Θα είναι επίσης αρμόδιοι φορείς για τη διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασή τους μέσω διαρκούς καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (γεγονός που θα λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο, καθώς θα αυξάνεται το πελατολόγιό τους) και εκπαίδευσης στελεχών - πολλαπλασιαστών της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας.

Θα λειτουργούν (με την υποστήριξη του ΚΜ) μόνιμα fora με τη μορφή δικτύωσης φορέων και stakeholders και συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιών και παραδοτέων.

Θα παρέχουν τριμηνιαίες αναφορές για τους Κοιν.Σ.Eπ. της ευθύνης τους και θα καταθέτουν προτάσεις για την ανάπτυξή τους.

Θα επιδιώκουν δικτύωση και διασύνδεση με ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα καθώς επίσης και με τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς με στόχο την δημιουργία κατάλληλων υποδομών υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, προώθησης, τεχνολογίας, ενσωμάτωσης καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, σχεδίασης νέων προϊόντων κλπ

Θα επιχειρούν δικτύωση με άλλες θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, επιχειρηματικά δίκτυα σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμμετέχοντας και οργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις.

 

· Παραδοτέα πράξεων

Οι δράσεις των Περιφερειακών Μηχανισμών χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:

- Ενέργειες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης

- Συντονισμός και διαχείριση πράξης

- Πληροφόρηση - συμβουλευτική - υποστήριξη

- Υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού (θερμοκοιτίδα)

Ολόκληρη η πρόσκληση http://socialactivism.gr/index.php/programmata-epidotiseis/1184-anaptuksi-an8rwpibou-dynamikou-prosklisi

Συμμετοχή στη διαβούλευση http://195.167.92.159:8443/diavkoinsep/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/tabid/268/show/records/Default.aspx 

Δικτύωση Πανελλήνιο Παρατηρητήριο ΟΚΠ τηλ.2108813761

Τηλ. επικοινωνίας στο υπουργείο Εργασίας ΕΥΚΕΚΟ - 210 5271319, 210 5271350, 2105271318, 210 5271316